ព្រឹត្តិបត្រឯកជនភាព

ការអនុវត្តការប្រមូលទិន្នន័យធម្មតារបស់យើងត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុង សំនួរទូទៅ។ នៅពេលណាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តោះអាសន្ន (បង្កើន) ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់យើង, យើងនឹងរៀបរាប់នៅទីនេះ នូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ និងផលប៉ះពាល់។

2020-06-19: Privacy exception: Accidental user IP retention

អ្វីបានកើតឡើង
We use AWS S3 to host websites, client applications, and remote server lists. We discovered that logging had been enabled for many of our S3 resources since June 2015. These logs include IP addresses of users who accessed those resources.
ផលប៉ះពាល់
We have no indication that any logs were obtained by any external party, so this is not a user data breach. However, it is a violation of our Privacy Policy.
ដំណោះស្រាយ
Logging has been disabled for user-accessible S3 buckets and all logs have been deleted. We are working on a system to keep track of privacy exceptions and issues, and investigating AWS resource auditing.

2019-12-11: Temporary data retention extension

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.
បច្ចុប្បន្នភាព
User activity data retention was returned to normal by 2020-04-10.

2019-12-11: Privacy Policy update

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
នេះនឹងចូលជាធរមាននៅ 2019-12-12T00:00Z។

2015-06-01: បច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាព

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
យើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ នេះរួមបញ្ចូលការច្របាច់ចម្លើយរបស់សំណួរទូទៅ "តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដែល Psiphon ប្រមូល?"។
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
ទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាព ឥលូវជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវការឆែកឯកជនភាព និងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់គោលការណ៍ Psiphon។ វាត្រូវបានកែតម្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម, វិភាគ និងការកត់ត្រាសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង។
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
នេះមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម 2015-06-01T00:00Z.

2014-04-17: បើកកំណត់ត្រាកញ្ចប់ S3

អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
យើងកំពុងបើកដំណើរការការចូលប្រើសំរាប់គេហទំព័រ Amazon S3 "ដាក់ធុង" មួយ (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្ទុក) ។ (សម្រាប់ហេតុផលបច្ចេកទេស យើងដំណើរការគេហទំព័ររាប់សិបនៃគេហទំព័រនៅក្នុងធុង S3 ផ្សេងគ្នា។ )
ហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងធ្វើវា
យើងកំពុងធ្វើការនេះដើម្បីកំណត់ថាតើចំនួនចូលដំណើរការមាននៅ "បញ្ជីម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ" ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុង។ នេះនឹងជួយផ្តល់គំនិតឱ្យយើងដឹងពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនអាចភ្ជាប់។
នៅពេលយើងកំពុងធ្វើវា
ការចូលនឹងត្រូវបានបើកចាប់ពី 2014-04-17T15: 00Z ដល់ 2014-04-18T15: 00Z ។
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះនឹងត្រូវប្រមូល
ការកត់ត្រានឹងប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP, ភ្នាក់ងារអ្នកប្រើ, និងត្រាពេលវេលានៃការចូលប្រើគេហទំព័រ។ នៅពេលដែលទិន្នន័យនោះ ត្រូវបានដំណើរការ យើងនឹងមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ បែងចែកតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលបានចូលមើលឯកសារ។
ទិន្នន័យនឹងត្រូវរក្សាទុកយូរប៉ុណ្ណា
ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរក្សាទុកមិនលើសពីមួយសប្តាហ៍។ យើងនឹងរក្សាចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យបានយូរជាងមុន - អាចមិនកំណត់។
អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មាននាក់ត្រូវប៉ះពាល់
យើងមិនដឹងប្រាកដថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់នោះទេ (ហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងធ្វើដូច្នេះ) ប៉ុន្តែយើងសង្ស័យថា វានឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់តិចជាង 10,000 ។
អ្នកណាខ្លះក្រៅពី Psiphon Inc. នឹងឃើញទិន្នន័យនេះ
កំណត់ហេតុចូលដំណើរការត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង Amazon S3 ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងមានសិទ្ធិចូលមើលកំណត់ហេតុ។ (ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់ឯកសារ ដូច្នេះពួកគេអាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះបាន។ )