Gizlinlik Býulletenleri

Data toplaýjy tejribelerimiz "FAQ" beýan edilendir. Haçanda biz wagtlaýyn data toplaýjylarymyzy üýtgetmek (artdyrmak) islesek , biz nähili işleri geçirýändigimizi we nähili täsirleri bardygyny habar ederis.

2019-12-11: Temporary data retention extension

Biz näme edyäris
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
Biz näme üçin edyäris
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
Haçan edyäris
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.

2019-12-11: Privacy Policy update

Biz näme edyäris
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
Biz näme üçin edyäris
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
Haçan edyäris
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: Gizlinlik Syýasat täzelemesi

Biz näme edyäris
Biz Gizlinlik Syýasat täzeleyäris. Ygy-ygydan Soralyan Soraglaryñ jogaplaryna "Psihpon haysy maglumatlary toplayar?" atly sorag gošarys.
Biz näme üçin edyäris
Ulanjylar Psiphon gizlinlik we maglumat toplayjy syÿasaty barada diñe Gizlinlik Syÿasat sahypasynda barlap bilerler. Ol reklama, analitika we kâbir websayt girmek peýdalanmasy barada ütgešikleri görkezmek üçin tazelendi.
Haçan edyäris
Iñ azyndan bu 2015-06-01T00:00Z çenli dowam eder.

2014-04-17: Enable S3 bucket logging

Biz näme edyäris
Biz Amazon S3 "bucket" görnüşli bir websaýtyna girelgä rugsat berýäris (mysal, saklaýjy konteýner). (Biz birnäçe S3 "buckets" websaýtynyň göçürmesini käbir tehniki sebäplerden işledýäris.)
Biz näme üçin edyäris
Gapda jemlenen "uzak araly serwer sanawy" na näçe giriş barlygybarlygy bilmek üçin edýäris. Bu bize näçe ulanyjynyň birikmekdäki şowsuzlygyny belli etmek üçin kömek eder.
Haçan edyäris
Günlüge ýazgy alma 2014-04-17T15:00Z dan 2014-04-18T15:00Z çenli.
Ulanyjy barada haýsy maglumatlar ýygnalýar?
Günlük, IP salgylaryny, ulanyjy agentlary we bir web saýtyna girişleriň wagt möhürleri jemleýär. Jemlenenler belli bolanda, girilen ulanyjy sanynyň geografiki ýerleşim boyunça sanyny bilmekde kömek eder.
Maglumatlar näçe wagtlap saklanylar?
Maglumat bir hepdeden artyk saklanmaz. Ulanjy hasabyny köprak saklarys. Eger mümkinçilik bolsa tükeniksiz.
Näçe ulanyjylar täsir ediler?
Biz entäk näçe ulanyjy täsirinde galjagyny bilemzok (şol sebäpli hem biz bu işi alyp barýarys), yöne pikirimizçe 10,000 ulanjydan azrak bolar.
Psiphon Inc dan başga bu maglumatlary kim görer?
Günlükler Amazon S3 "bucket" jemlener, şeýlelikde Amazon günlüklere girip biler. (Ýöne, Amazon faýlary ulanmakda araçy, şonuň üçin maglumatlara gönüden giriş bar.)